Reklamačný poriadok

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tento reklamačný poriadok upravuje postup SZČO Michal Kimlička KIMLO, so sídlom Obrancov Mieru 312/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 52 934 86, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom, číslo živnostenského registra: 320-20792, (ďalej len „Predávajúci“, alebo „Zhotoviteľ“) a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci“) pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady na tovare zakúpeného osobne od Predávajúceho. Tento reklamačný poriadok (ďalej len „Reklamačný poriadok“) je vydaný v súlade s ustanovením § 18 Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), príslušnými ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a Zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku“) pre prípad, keď napriek všetkému úsiliu predávajúceho o zachovanie najvyššej kvality dodávaného tovaru a poskytovaných služieb vznikne na strane kupujúceho (ďalej „Kupujúci“ alebo „Objednávateľ“) oprávnený dôvod na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady.

2. Záruka na tovar a služby

2.1 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri jeho prevzatí kupujúcim a ktoré má poskytnutá služba pri jej dodaní a takisto za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru resp. dodaní služby v záručnej dobe.

2.2 Záručná doba na tovar je podľa občianskeho zákonníka v zásade 24 mesiacov pre kupujúcich v pozícii spotrebiteľa a 12 mesiacov pre kupujúcich v pozícii podnikateľa. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť aj na dlhšej záručnej dobe. Výrobca môže určiť záručnú dobu aj kratšiu, ako je 24 mesiacov a to najmä v prípadoch spotrebného materiálu (napr. tesnenia).

2.3 Záručná doba na dodané služby, vykonané opravy a úpravy je v zásade 3 mesiace, ak nie je v jednotlivých prípadoch dohodnutá alebo predpismi ustanovená inak.

2.4 Ak účelom opravy alebo úpravy je, aby sa vec mohla aj naďalej po dlhší čas užívať, ustanovia osobitné predpisy pre opravu, alebo úpravu veci záručnú dobu dlhšiu ako tri mesiace, ak sa nedojednalo inak. Záručná doba presahujúca tri mesiace sa môže týkať i len niektorej časti opravy, alebo úpravy. V prípade dlhšej záručnej doby je predávajúci povinný vydať doklad s vyznačením záručnej doby.

2.5 Pri použitých veciach je pre kupujúceho v pozícii spotrebiteľa stanovená záručná doba 12 mesiacov. Pre kupujúceho v pozícii podnikateľa sa záručná doba stanoví jednotlivo zmluvne. Pri použitých veciach pritom predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením pred kúpou.

2.6 Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (napr. záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

2.7 Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru, alebo dodania služby.

2.8 Do záručnej doby sa nepočíta doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď bol kupujúci po skončení opravy povinný vec prevziať.

2.9 Záruka je platná iba ak boli súčasne a nepretržite splnené nasledujúce podmienky: pri používaní predanej veci, alebo dodanej služby sú plnené pokyny a rešpektované odporúčania výrobcu, alebo; ak sú výrobcom predpísané servisné prehliadky, sú všetky tieto z nich preukázateľne odborne vykonané v predpísanom rozsahu a intervaloch; práva zo zodpovednosti za vady sú uplatnené bez zbytočného odkladu po zistení vady a kupujúci pritom k odstráneniu vady poskytne nevyhnutnú súčinnosť

2.10 Základná záruka sa nevzťahuje: na vady, ktoré súvisia so skutočnosťou, že bol zakúpený tovar opravovaný alebo prevádzkovo udržiavaný mimo prevádzok predávajúceho, alebo iných príslušne autorizovaných prevádzok; na poškodenie spôsobené vonkajšími mechanickými, alebo chemickými vplyvmi, prípadne nedbalosťou užívateľa; na poškodenie spôsobené nesprávnou údržbou a ošetrovaním (napr. použitie nesprávnych mazív, olejov, čistiacich prostriedkov a metód ich použitia); na poškodenie spôsobené pádom, nárazom, alebo živelnou pohromou; na prirodzené prevádzkové opotrebenie riadnym užívaním; na vady spôsobené neodborným zaobchádzaním, nedostatočnou údržbou, alebo nepovolenými úpravami; na vady spôsobené používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú podmienkam stanoveným výrobcom; na vady vzniknuté nerešpektovaním pokynov predávajúceho, výrobcu, alebo ich zástupcov; na tovar, ktorý vyžaduje montáž odborným spôsobom a tento nebol namontovaný predávajúcim, prípadne iným príslušne autorizovaným pracoviskom, alebo pri jeho montáži nebol dodržaný výrobcom predpísaný odborný technologický postup; na služby, pri ktorých boli vady spôsobené vlastným materiálom prineseným kupujúcim

2.11 Objednávateľ je za účelom zistenia vady a jej odstránenia povinný poskytnúť nevyhnutú súčinnosť.

3. Povinnosti kupujúceho, alebo objednávateľa

3.1 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je povinný na danú skutočnosť bezodkladne upozorniť predávajúceho a na tento účel spísať protokol o zistených vadách. Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek zrejmému poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

3.2 Kupujúci je povinný dodaný tovar, alebo službu prehliadnuť bezodkladne po jeho prevzatí.

3.3 Ak kupujúci pri prevzatí tovaru, alebo služby zistí akúkoľvek vadu, nekompletnosť, alebo poškodenie, je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho. V prípade, ak kupujúci neuplatní u predávajúceho reklamáciu v lehote podľa predchádzajúcej vety, dodávka tovaru, alebo služby sa považuje za kompletnú a bez chýb a reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované.

4. Uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady a podmienky reklamácie

4.1 V prevádzkarni predávajúceho musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovať reklamácie.

4.2 Kupujúci, resp. objednávateľ si uplatňuje právo na odstránenie vady predaného tovaru a dodanej služby zásadne priamo u predávajúceho. Ak je v záručnom liste uvedený iný subjekt určený na opravu (záručný servis), kupujúci si môže uplatniť právo na opravu aj v tomto záručnom servise.

4.3 Pri uplatňovaní reklamácie je kupujúci povinný preukázať, že mu tovar predal, alebo službu dodal predávajúci (napr. dokladom o kúpe, alebo záručným listom).

4.4 Pri uplatňovaní reklamácie na vady za dodané služby je objednávateľ povinný svoje právo zo zodpovednosti za vady uplatniť včas (v záručnej dobe), na správnom mieste (sídlo spoločnosti, alebo prevádzkareň), dôvodne a určito. Pre riadne uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady dodanej služby je objednávateľ povinný uviesť konkrétnu vadu dodanej služby.

4.5 Kupujúci je povinný reklamovaný tovar predložiť podľa všetkých ostatných podmienok pre reklamáciu uvedených v záručnom liste. Ak si kupujúci uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky presahujúcej rozsah záruky stanovenej zákonom, je povinný predložiť originál záručného listu.

4.6 Pri uplatnení reklamácie je predávajúci povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o uplatnení danej reklamácie.

4.7 Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa požadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie, ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

4.8 Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša spotrebiteľ bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

4.9 Predávajúci resp. zhotoviteľ je povinný vybaviť reklamáciu v čo najkratšom čase. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Zároveň je predávajúci povinný o tomto vybavení reklamácie vydať doklad a informovať kupujúceho, resp. objednávateľa v čo najkratšom čase, najneskôr však 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

4.10 Kupujúci, resp. objednávateľ je povinný vyzdvihnúť si vec, ktorej sa vybavená reklamácia týka v čo najkratšom čase, najneskôr však do jedného mesiaca odo dňa vybavenia reklamácie. Ak tak neurobí, je povinný zaplatiť poplatok za uskladnenie.

4.11 Ak si kupujúci, resp. objednávateľ nevyzdvihne vec v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď bol povinný ju vyzdvihnúť, má predávajúci právo vec predať. Ak predávajúci pozná adresu kupujúceho, resp. objednávateľa a ak ide o vec väčšej hodnoty, je predávajúci povinný o zamýšľanom predaji objednávateľa vopred upovedomiť a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu na vyzdvihnutie veci.

4.12 Ak dôjde k predaju nevyzdvihnutej veci, vyplatí predávajúci kupujúcemu, resp. objednávateľovi výťažok z predaja po odpočítaní poplatku za uskladnenie a nákladov vyplývajúcich z predaja. Právo na výťažok predaja musí kupujúci, resp. objednávateľ uplatniť u predávajúceho.

5. Spôsob reklamácie

5.1 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

5.2 Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

5.3 Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

5.4 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

5.5 Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

5.6 Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

5.7 Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní od jej uplatnenia, kupujúci, resp. objednávateľ má rovnaké práva ako keby išlo o neodstrániteľnú vadu.

5.8 Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru, alebo právo na odstúpenie od zmluvy, záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Jeho voľbu už následne ale nemôže jednostranne meniť.

6. Riešenie sporov

6.1 Ak nie je kupujúci spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ARS“).

6.2 Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu môže kupujúci podať v listinnej podobe, elektronickej podobe, alebo ústne do zápisnice, prípadne využiť formulár, ktorý je dostupný na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR a každého subjektu ARS. Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO.

6.3 ARS subjektmi sú orgány alternatívneho riešenia sporov a oprávnené právnické osoby zapísané v zozname podľa § 3 Zákona o ARS. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty ARS, právo voľby, ktorému z nich podá návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, má kupujúci. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR.

7. Záverečné ustanovenia

7.1 Predávajúci je oprávnený v závislosti od zmien príslušných právnych predpisov jednostranne zmeniť, alebo úplne nahradiť tento reklamačný poriadok aj bez predchádzajúceho upozornenia. Táto zmena bude zverejnená v prevádzke predávajúceho s určením účinnosti nového znenia reklamačného poriadku.

7.2 Pre úpravu vzájomných práv a povinností v reklamačnom konaní, ktoré nie sú výslovne upravené týmto reklamačným poriadkom, sa primerane použijú ustanovenia príslušných právnych predpisov a to najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa v znení platnom a účinnom ku dňu uplatnenia reklamácie kupujúcim, resp. objednávateľom.